Category Archives: Cộng Đồng Hải Ngoại

Các chuyện xảy ra trong cộng đồng hải ngoại

Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

From: “phat@phatbui.com” <phat@phatbui.com> Theo yêu cầu của bà Hoàng Lan Chi, để rộng đường dư luận xin đính kèm hai Nghị Quyết cũng như Bản Đề Nghị (report) của Luật Sư và Ban Quản Trị TP Westminster về Dự Thảo … Continue reading

Posted in Tạp Ghi, TL Vụ Cờ Vàng Bolsa 2023 | Comments Off on Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024