Chủ Đề Ngày Ấy

Chủ đề ngày ấy là viết về Sài Gòn ngày xưa, những con đường mùa đông, một thời áo trắng Gia Long, một thuở sinh viên Đại Học Khoa Học, rồi một thời chuyên viên của Tổng Nha Kế Hoạch, một thời gõ đầu trẻ ở trường tư hay dậy sinh viên Khoa học thực tập và những kỷ niệm về giòng họ, gia đình là  những nhà giáo tận tụy…

Chủ đề Ngày Ấy cũng giới thiệu những bài viết về những người của Sài Gòn muôn năm cũ

This entry was posted in LanChiYesterday. Bookmark the permalink.