Phát Bùi- Gửi 2 NQ 3750 và 4818 của TP WEstsminster- Jan 23, 2024

From: “phat@phatbui.com” <phat@phatbui.com>

Theo yêu cầu của bà Hoàng Lan Chi, để rộng đường dư luận xin đính kèm hai Nghị Quyết cũng như Bản Đề Nghị (report) của Luật Sư và Ban Quản Trị TP Westminster về Dự Thảo Proclamation trong nghị trình mục 3.3 của buổi họp TP ngày 13/12/2023:

  • Resolution 3750.pdf” (năm 2003). Bản gốc trong email của bà Tổng Quản Trị TP Westminster Christine Cordon
  • Resolution 4818.pdf” (năm 2016). Bản gốc trong email của bà Tổng Quản Trị TP Westminster Christine Cordon
  • City Report and Proclamation.pdf”. Bản gốc có thể coi trực tiếp trên website của TP: 3.03 Approval of Proclamation (westminster-ca.gov)
  1. Trước tiên, những gì ông Nam Quan nói không chính xác – LHQ cũng như các quốc gia trên thế giới (State or Nation), không có thẩm quyền công nhận lá cờ của quốc gia của các thành viên LHQ. Thành Phố Westminster hay bất cứ TP nào ở Hoa Kỳ, có quyền bầy tỏ quan điểm của mình và Tuyên Ngôn hay Nghị Quyết được sử dụng để nói lên quan điểm của Thành Phố.
  2. Thành Phố Westminster đã từng thông qua Resolution Nghị Quyết 3750 và 4818 trong đó TP đã thẳng thắng không công nhận lá Cờ Đỏ là lá cờ đai diện cho Việt Nam (NQ 3750 va5 4818).

  1. Hơn thế nữa, NQ 4818 còn xác định mạnh mẽ hơn là TP Westminser công nhận lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà trước kia là lá cờ chính thức của Quốc Gia Việt Nam (the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag of the Vietnamese Nation).

Xin lưu ý danh từ được sử dụng như “opposed”, “should not”, và giới hạn như “should not be displayed by the City on any of its properties” để xác định tính cách giới hạn củanó.

Do đó, những luận điệu của Nam Quan và Nguyễn Quốc Lân hoàn toàn trái ngược với những gì HĐTP Westminster đã quyết định và tuyên bố 2003 và 2016.

  1. Riêng về đề nghị Proclamation của Amy West: nó nằm trong Consent Calendar Agenda (granicus.com) 3.3, và được Luật Sư cũng như Ban Quản Trị đề nghị Thị Trưởng và HĐTP thông qua. Nên thông thường sẽ được bỏ phiếu Yes chung với những đề mục trong Consent Calendar (những đề mục đã được đồng thuận sẵn). Dù thế nếu Nam Quan đổi ý thì chỉ cần bỏ phiếu CHỐNG hay phiếu TRẮNG. Hay đơn giản hơn nữa, lấy lại sự hộ thuẫn (withdrawing his 2nd‐motion). Đằng này lại quảng cáo, tuyên truyền cho Cờ Đỏ, chê bai cờ Vàng, còn hàm hồ rằng Người Việt Hải Ngoại có thích hay không cũng phải chấp nhân. Thưa hai ông Nam Quan và Nguyễn Quốc Lân đừng biện hộ chống chế nữa. NGƯỜIVIỆT TỊ NẠN CỘNG SẢN KHÔNG BAO GIỜ CÔNG NHẬN LÁ CỜ ĐỎ ĐẠI DIÊN CHO NGƯỜI VIỆT HẢINGOẠI CŨNG NHƯ CHO VIỆT NAM. Các ông muốn công nhận thì về nước mà vào đảng cs để làm đại biểu.

Bùi Phát.

Good evening, Sir,

Happy New Year, and I hope you were able to enjoy the holidays and stay healthy.

I appreciate you bringing this to my attention and providing a copy of the letter. Attached is an email with accompanying attachments that I sent to the City Council on December 16, 2023 to assist with some background and history of past actions by previous councils related to the flag of the Former Republic of Vietnam.

Your suspicions are correct: I would never send official or unofficial correspondence addressed to the City Council in a non-official language and in a formal letter format. The letter you attached is a falsified document of an inaccurate and unauthorized translation of what appears to be my email. It is not an official letter of the city and this is not an authorized use of the city logo or city information. This is not what the city’s letterhead looks like and is definitely a forged document. I did not write this nor did I send this.

It’s disturbing to see that someone is falsifying a document to appear official and misrepresenting the City and myself. Because of the seriousness of this, I would love to chat with you to discuss where you received this letter. If you have any questions regarding my email or would like to clarify anything, please feel free to reach out to me.

Look forward to hearing from you soon. Thank you.

Christine Cordon

City Manager

CITY of WESTMINSTER

8200 Westminster Blvd, Westminster, CA 92683

OFFICE: 714.548.3178 E-MAIL: ccordon

City Hall is open Monday through Friday from 7:30 a.m. to 5 p.m.

Please note that email correspondence with the City of Westminster, along with attachments, may be subject to the California Public Records Act, and therefore may be subject to disclosure unless otherwise exempt.

From: phat@phatbui.com <phat@phatbui.com>
Sent: Wednesday, January 03, 2024 3:43 PM
To: Cordon, Christine <ccordon@Westminster-CA.gov>
Cc: Bettenhausen, Christian <clb@jones-mayer.com>; CityClerkCSR <CityClerkCSR@Westminster-CA.gov>
Subject: City Letter regarding the Flag Resolutions

CAUTION: BE CAREFUL WITH THIS MESSAGE
This E-Mail came from outside the City of Westminster’s E-Mail System. Do not open attachments, click links, or respond unless you expected this message and recognize the E-Mail address.

Good afternoon Honorable City Manager Cordon,

Happy New Year to you, to the City Management and to City Staff.

Last night at 6:19pm I and about 19 others in a group text message received the

following letter in Vietnamese in what appeared as an official letter with the City

Logo and City address.

When I first saw it, I thought this was a letter from you, but then I soon became suspicious when I noticed that:

  1. It’s odd for a City Manger to address the Mayor and City Council in a non-official language.
  2. The Vietnamese language in the letter does not appear to be of appropriate language and official protocol – for examples: Thi trưởng instead of Thị Trưởng, Hội đồng instead of Hội Đồng Thành Phố, or addressing the Mayor and Council as “bạn” (literally means friend – there are many Vietnamese words for the word YOU though BẠN is not an appropriate word to address the Mayor and Council.

We hope to receive the City clarification on the legality of this Vietnamese langauge letter: whether is was an approved communication/translation by the City. Or is it an attempt to translate a communication of the City by someone and he/she attempted to slap the City Logo/Address to make it appear as an official Vietnamese Communication by the City and from the City.

Secondly, if there is a source English version that this Vietnamese letter was originated from, please kindly send us a copy of that communication under the Freedom of Information Act. If the City did authorized and approved the above Vietnamese translation, please clarify so.

Sincerely.

Phat Bui

Resolution 3750.pdf

Resolution 4818.pdf

City Report and Proclamation.pdf

This entry was posted in Tạp Ghi, TL Vụ Cờ Vàng Bolsa 2023. Bookmark the permalink.