Category Archives: TL Cờ Vàng Bolsa 2023

Chuyện ở Bolsa- Phải viết vì là lằ n ranh quốc cộng- Vụ Nam Quan-Nhật Linh- Trả lời vài lý luận sai quấ y của nhóm thân Trí Tạ- Jan 19,2024

CHUYỆN Ở BOLSA- PHẢI VIẾT VÌ LÀ LẰN RANH QUỐC CỘNG TRẢ LỜI VÀI LÝ LUẬN SAI QUẤY CỦA NHÓM THÂN TRÍ TẠ Lời Giới Thiệu: Little Sài Gòn được coi là thủ đô của người tị nạn. Có lẽ … Continue reading

Posted in TL Cờ Vàng Bolsa 2023 | Comments Off on Chuyện ở Bolsa- Phải viết vì là lằ n ranh quốc cộng- Vụ Nam Quan-Nhật Linh- Trả lời vài lý luận sai quấ y của nhóm thân Trí Tạ- Jan 19,2024