Chùa ở Montreal

Chùa Đại Tùng Lâm ở Montreal rất lớn. Đẹp hùng vĩ. Một tượng Phật nằm rất to và sân chùa có nhiều vị (la hán?)

Bắt chước vài động tác của các vị La Hán chơi …

Tượng Phật nằm

 

 

 

 

 

1 đường phố Montreal

 

1 hội hàng năm ở Montreal

This entry was posted in Du Lịch. Bookmark the permalink.