Trò Chuyện với Lan Chi -Cecilia Marshall-Giám Đốc APIASF- (Tổ chức non profit-cấp học bổng cho sinh viên)

 

Introduction: Vietnamese is one race among the major Asian American groups. To secure the future of America, APIASF, an organization that has been active for almost ten years to provide scholarships for Asian Americans and Pacific Islanders. Below is the conversation between Hoang Lan Chi and Cecilia Marshall, an APIASF director.

Giới thiệu: Người Việt là một trong những sắc tộc đông dân nhất trong nhóm người Mỹ gốc Á châu. Để bảo vệ cho tương lai của Hoa Kỳ, APIASF, một tổ chức được thành lập gần 10 năm có cấp học bổng cho tất cả học sinh người Mỹ gốc Á châu và nhóm đảo Thái Bình Dương. Dưới đây là phần đối thoại giữa Hoàng Lan Chi và Cecilia, giám đốc APIASF.

Tất cả học sinh người gốc Á Châu hay nhóm đảo Thái Bình Dương, sắp vào “college” hay đang học “college”, có điểm trung bình 2.7/4 đều có thể nộp đơn xin học bổng APIASF do nhiều công ty tài trợ với mức 5,000MK/ 1 năm tại web site www.apiasf.org

1-HLC: Hi Cecilia. Since when you became the director of the APIASF scholarship fund? And what are your main functions ?

HLC: Chào Cecilia. Xin bà cho biết bà nhận chức vụ giám đốc tổ chức APIASF từ lúc nào và công việc chính của bà là gì?

Cecilia: I joined the Asian & Pacific Islander American Scholarship Fund (APIASF) as Director of the APIASF Scholarship Program in June of 2014. The Director for the APIASF Scholarship Program is responsible for overseeing and managing the organization’s core general scholarship program and its AANAPISI scholarship program.

Cecilia: Tôi đã bắt đầu làm việc tại Asian & Pacific Islander American Scholarship Fund (APIASF) – Quỹ Học Bổng Hoa Kỳ Cho Người Á Châu & Người Thuộc Nhóm Đảo Thái Bình Dương – vào tháng 6 năm 2014. Giám đốc của APIASF thì phải chịu trách nhiệm kiểm soát và quản lý tất cả việc làm chính yếu của tổ chức cũng như những chương trình học bổng của hội và các chương trình học bổng khác có liên quan như ANAPISI.

2-HLC: Besides the main web site, what other methods that APIASF used to inform public about its scholarship program ?

HLC: Ngoài web site chính thức, tổ chức APIASF dùng cách nào khác để giới thiệu đến với toàn thể cộng đồng khắp nơi về những chương trình học bổng?

Cecilia: In addition to the APIASF web site APIASF has a blog and we share information on Facebook and Twitter. The blog is by and for recipients of the Asian & Pacific Islander American Scholarship Fund (APIASF) and APIASF/Gates Millennium Scholars (GMS) scholarships (“Scholars”). APIASF staff performs outreach to targeted under-represented communities to promote the APIASF application from August through December. Outreach staff visits high schools and community organizations. In addition, APIASF promotes alumni scholar outreach to their hometowns including providing training and materials for alumni presentations.

Cecilia: Ngoài web site chính thức, tổ chức APIASF còn có blog, facebook và twitter để chia sẻ tin tức. Blog thì được dùng bởi và dành cho chương trình Học Bổng Hoa Kỳ Dành Cho Người Á châu và người thuộc Nhóm Đảo Thái Bình Dương (Asian & Pacific Islander American Scholarship Fund – APIASF và APIASF/Gates Millennium Scholars (GMS) Scholarships (“Scholars”). Các nhân viên của APIASF thực hiện những cuộc tiếp xúc với những cộng đồng ít biết đến để giải thích nhiều thêm hơn về tổ chức APIASF từ tháng 8 đến tháng 12. Những nhân viên này đến những trường trung học xung quanh và tổ chức cộng đồng. Thêm vào đó, APIASF khuyến khích những cựu học sinh từng được nhận giải phải tiếp xúc với cộng đồng của chính họ nơi họ sinh sống, và APIASF cung cấp thời gian huấn luyện và tài liệu cần thiết để các người này giới thiệu về học bổng APIASF với cộng đồng.

3-HLC: APIASF has been around for about 8 years now, how many people received the scholarships and which race got the most ?

HLC: APIASF đã hoạt động hơn 8 năm, có bao nhiêu người được nhận lãnh học bổng này và sắc tộc nào được nhận giải nhiều nhất trong suốt mấy năm qua?

Cecilia: Since 2003, APIASF has distributed more than $70 million in scholarships to AAPI students across the country and in the Pacific Islands. Click here to see demographics on the 2013-2014 general scholarship cohort.

Cecilia: Kể từ năm 2003, APIASF đã phát trên $70 triệu USD học bổng cho những học sinh AAPI (American Asian and Pacific Islander) trên toàn quốc và tại những hải đảo trên Thái Bình Dương. Xin bấm vào đây để được rõ hơn về những địa hình các nơi đại diện được nhận học bổng trong niên khóa 2013-2014.

4-HLC: How does the application process work ? what are the criteria ?

HLC: Xin bà cho biết tiến trình của việc việc nộp đơn và các yêu cầu?

Cecilia: The APIASF general scholarship and APIASF AANAPISI scholarship applications are completely online. Applicants provide family educational history, financial information, high school and college enrollment data, extracurricular activities, work experience and essays.

Cecilia: Chương trình học bổng của APIASF và nộp đơn xin học bổng của APIASF AANAPISI đều được thực hiện “online” . Người làm đơn phải cho biết về trình độ học vấn của những người trong gia đình, về lợi nhuận thu nhập, thành tích học trung học và đại học, những tham gia thể thao hay xã hội ngoài giờ học, kinh nghiệm làm việc và bài luận văn.

5-HLC: Can a recipient reapply for the scholarship? if yes, how does the process work ?

HLC: Người đã nhận học bổng có thể viết đơn xin nhận lần nữa hay không? Nếu được thì bằng cách nào?

Cecilia: APIASF general scholarship and APIASF AANAPISI scholarship recipients can apply for another APIASF scholarship but students can only receive one APIASF scholarship at a time.

Cecilia: Người đã nhận học bổng APIASF và học bổng APIASF AANAPISI được quyền nộp đơn xin các loại học bổng khác của APIASF nhưng người ấy chỉ có thể học bổng APIASF một lần duy nhất mà thôi.

6-HLC: Does APISASF have the complete authority or receive inputs from others in regard to the application process & to distribute the scholarships ?

HLC: Xin hỏi rằng APIASF hoàn toàn quyết định việc cấp hay từ chối phân phát học bổng cho một cá nhân nào đó hoặc có sự đề bạt từ một cá nhân hay đoàn thể nào đó trong việc phân phát học bổng?

Cecilia: APIASF has a scholarship committee to manage all aspects of the APIASF scholarship programs.

Cecilia: APIASF có một hội đồng điều hành và xem xét mọi chi tiết về chương trình cung cấp học bổng APIASF này.

7-HLC: Have you ever visited an Asian or Pacific Islander community ? if yes, what are your thoughts ?

HLC: Xin hỏi bà có bao giờ đến viếng thăm những cộng đồng Á Châu hay người trong nhóm đảo Thái Bình Dương không? Nếu có, xin bà cho biết ý kiến cá nhân về các hội đoàn này?

Cecilia: Yes, I have visited many communities with large Asian American or Pacific Islander (AAPI) populations. Every community faces different challenges and it’s important to research a wide range of communities we serve to ensure that we are serving the most underserved. Our recent report titled “Invisible Newcomers: Refugees from Burma/Myanmar and Bhutan in the United States” is a great example of that.

Cecilia: Vâng, tôi đã từng đến thăm viếng giao thiệp với những cộng đồng với số đông người Mỹ gốc Á Châu hay nhóm đảo Thái Bình Dương (AAPI). Mỗi cộng đồng đều phải trực diện với nhiều thử thách khác nhau và điều quan trọng là phải biết tìm hiểu nhiều cộng đồng khác nhau mà chúng tôi phục vụ để chắc chắn rằng chúng tôi phục vụ cộng đồng thiếu thốn nhất. Bản tường trình mới nhất của chúng tôi là kết quả rõ ràng nhất về dự kiện này. “Invisible Newcomers: Refugees from Burma/Myanmar and Bhutan in the United States

8-HLC: What’s your advice to Asian or Pacific Islanders students who are about to enter college or to graduate from college ?

HLC: Xin bà cho lời khuyên đến các học sinh gốc Á Châu hay nhóm đảo Thái Bình Dương sắp sửa bước vào đại học hoặc sắp sửa ra trường đại học?

Cecilia: My advice to AAPI students is to research many scholarship opportunities and to set clear educational and professional goals with steps for how to reach those goals.

Cecilia: Lời khuyên của tôi đến các học sinh AAPI là hãy tìm hiểu tất cả các cơ hội xin học bổng chuẩn bị một chương trình học rõ rệt hoặc một ngành nghề chuyên nghiệp cho chính mình, với từng bước một để đạt mục đích.

9-HLC: Is there anything else you’d like to share with our readers ?

HLC: Xin hỏi bà còn muốn chia sẻ điều gì nữa với độc giả chúng tôi?

Cecilia: Thank you for your interest in APIASF! Our vision is to see that all Asian American and Pacific Islanders have access to higher education and resources that cultivate their academic, personal and professional success regardless of their ethnicity, national origin or financial means. Our mission is to make a difference in the lives of AAPI students by providing them with resources that increase their access to higher education which serves as the foundation for their future success and contributions to a stronger America.

Cecilia: Cảm ơn bà đã tỏ ra quan tâm đến APIASF! Ước vọng của chúng tôi là muốn thấy tất cả các học sinh người Mỹ gốc Á Châu và nhóm đảo Thái Bình Dương có cơ hội học hành để tạo một phương cách nâng đỡ thành công trong học vấn, con người cũng như chuyên nghiệp bất kể đến sắc tộc, quốc tịch trước đó hay khó khăn tài chánh. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo một sự đổi mới cho cuộc sống của những học sinh AAPI bằng cách cung cấp đến họ những “nguồn tài trợ” có thể giúp họ có điều kiện để học cao hơn, để từ đó tạo nền tảng cho những thành công trong tương lai của họ và đóng góp cho một xứ Hoa Kỳ mạnh hơn.

HLC: Xin cảm ơn bà.

Hoàng Lan Chi

(Bản dịch của CT)

This entry was posted in Phỏng Vấn. Bookmark the permalink.