Họp Mặt Khoa Học năm 2003

Một nhóm Khoa học ra trường khoảng 65-66-67 họp mặt tại Sài Gòn năm 2003

 

Lan Chi -Huyền Trân

 

Tường-Huyền Trân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Linh Tinh. Bookmark the permalink.