Thu Phong

Trận gió thu phong rụng lá vàng

Lá rơi đường phố lối em sang

Vàng bay theo áo lùa chân guốc

Nắng hạ vì em, đã úa tàn

 

Trận gió thu phong rụng lá hồng

Lá rơi e ấp vướng ngoài song

Hồng bay theo má cô dâu mới

Tháng chạp vì em, chẳng dám đông

 

Trận gió thu phong khéo phũ phàng

Em con đò nhỏ mới sang ngang

Vầng khăn chinh phụ buồn ngơ ngác

Xuân chẳng vì em, hớn hở sang ..

 

(Mượn môt câu thơ Tản Đà. TĐ có bài thơ này nổi tiếng, ai cũng biết với câu Trận gió thu phong rụng lá vàng..)

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.