Tạo blog với wordpress. Bài 2: Dasboard Tổng Hành Dinh

Tạo blog với wordpress

Bài 2: Dasboard-Tổng hành dinh

Lời nói đi nói lại: tôi là cao niên dốt, không có căn bản computer gì cả. Tôi tự mò làm blog và tôi viết chùa hướng dẫn cho cao niên dốt như tôi. Mấy vị cao niên giỏi đi chỗ khác chơi dùm há..

Muốn làm gì cũng phải có tổng hành dinh để chỉ huy. Với wordpress, đó là Dasboard.

Đương nhiên, tổng hành dinh là cho chủ nhân phe ta đâu phải cho phe địch. Có nghĩa là chỉ vào được Dasboard khi ta login với quyền admin hay quyền editor. Còn người ngoài hả, còn khuya mới vào được đây. Người ngoài chỉ được ngó thôi chứ không được làm gì cả. Quá lắm vài blog cho phép để Còm (Comment) thì khách mới còm được. Blog tui là cấm cửa hết, hỏng cho ai vào để còm cả. Đọc còm mệt lắm. Hông lẽ chỉ cho xuất hiện “còm” ca mình còn “còm” chê mình thì ém, coi kỳ quá đúng hong. Chi bằng cấm cấm cấm hết cho tiện việc sổ sách!

vd với blog mà tui tạo thì sẽ gõ như sau để vào quyền admin: www.tongnhakehoach.wordpress.com/wp-admin

Sau đó gõ user name, password mà mình đa khai báo ở step 1 khi register với wordpress.

Cứ click vào tên blog ở bên trái, rà xuống rồi chọn Dasboard. Còn tôi thì dân làm biếng nên tôi cài như sau: sau khi login với quyền admin xong là tôi nhảy vào ngay tổng hành dinh ngồi chễm chệ chơi.

Đây là tổng hành dinh nè. Mấy vị làm ơn in cái này ra dùm tui nhe. Để tụng mỗi ngày cho nhớ hỉ.

Có mấy cái quan trọng hay dùng tới lui là Post, Appearance .…. Mỗi mục bên trái, khi click vào, lại hiện ra các mục con tức Sub đó.

Chịu khó ghi ra giấy các mục Sub của Post, Appearance để sau này làm việc, sẽ coi theo đó mò cho lẹ.

Nghỉ tiếp đi uống trà!

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.