Nhân sự Tổng Nha Kế Hoạch trong “bộ nhớ Thái An”

Thái An

Em ghi theo mémoire của em nhân sự của TNKH  từ thời điểm em vào làm việc (12/1972, anh Ngọc tuyển và interviewer An, Trinh, Châu) cho đến 4/1975 để chị Lan Chi exploiter. Nếu có sai, xin các anh chị bổ túc.
Hình như em vào làm được vài tháng (khoảng 1 er trimestre 1973) thì các anh Lê Quý Đính, Ngô Tùng, Văng Kim Tẻo, Tô Ngọc Lỷ… đi tu nghiệp, đến bây giờ chỉ có anh Lê Quý Đính là tìm về với Kế Hoạch, các anh kia không thấy tăm hơi.

Tháng 6/1973 thì tất cả chuyên viên, nhân lực của TNKH được điều động sang lầu 9 Việt Nam Thương Tín để cùng với Quỹ Phát Triển(của ông Nguyễn Văn Hảo) và IMF làm Kế Hoạch Tái thiết, Phục Hồi và Phát Triển QG, vì Hiệp Định Paris đã được ký kết.
Anh Ngọc lúc đó đã sang làm việc bên Tổng Cục Du Lịch rồi. Ông Lê Văn Cho  về thay thế anh Ngọc ở chức vụ Giám Đốc Nha Nghiên Cứu.


 

1972-6/1973 : Bộ Kế Hoạch(TT lúc đó là ông Lê Tuấn Anh sắp mất chức) bị đổi tên là Phủ Tổng Ủy Kế Hoạch (PTUKH do ông Phạm Kim Ngọc làm TT). Ông xếp TGD KH của An là Ông Cao Thu Hiền tuy chưa mất chức, nhưng không được qua làm việc bên Văn Phòng Tái Thiết Phục Hồi và Phát Triển QG ở lầu 9, vì đã có ông Văn PHòng Trưởng (Lê văn Phúc) và Văn Phòng Phó(Nguyễn Kim Cương). 2 ông này ở Pháp về nước năm 1973. An sang lầu 9 VNTT làm bí thư của Ô Phúc và Ô Cương.
Lúc đó ông Cao Thu Hiền ngồi ở Tổng Nha, Lê Thánh Tôn, một mình buồn hiu, tội lắm vì tất cả chuyên viên,nhân viên đánh máy và ngay cả cô Bí Thư cũng bị điều động đi mất. Chỉ còn lại các bác lớn tuổi của phòng Hành Chánh Nhân Viên, phòng Huấn Luyện và phòng Kế Toán là ở lại Lê Thánh Tôn.

Khoảng tháng 9/1973 (An nhớ không rõ lắm) BKH lại thay chủ, Ông Nguyễn Tiến Hưng về làm TT, ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phụ Tá TT) .

Ông Văn phòng Trưởng Lê Văn Phúc theo Đại Tá Ánh (Phụ Tá TT mất chức) sang Phủ Thủ Tướng, mang theo anh Cao Trường Sơn một thời gian.

Văn phòng TTPHPTQG(chuyên viên TNKH và chuyên viên Quỹ Phát Triển) được sắp xếp thành 4 khối :
1/ Nghiên Cứu (Trưởng KHối là Ô.Cung thúc Tiến), Thanh Hằng và Ngọc Châu là bí thư của Ô. Cung Thúc Tiến)
2/ Viện Trợ (Trưởng Khối là Ô.Lê Mạnh Hùng(chồng của bà Lê Phan (ký giả của BBC, Bà Lê Phan là con của BS Phan Quang Đán): lúc này Kim Chi là bí thư của Ô. LM Hùng
3/ Ngân Sách(Trưởng Khối là Ô. Nguyễn Kim Cương), bí thư là Loan (con cô Liên).
4/ Khối Đặc Nhiệm (Trưởng Khối là Ô Tuyến) : Khối Đặc Nhiệm ở trên Bộ(chị Hiếu là Bí Thư của Ô Tuyến)

Lúc này (tháng 9/1973), An được chuyển lên BKH để làm Bí Thư cho Ô Phụ Tá TTKH Nguyễn Mạnh Hùng, Trinh cũng lên BKH làm Bí Thư cho Ô Tổng Thư Ký Nguyễn Đình Minh.
Ở trên Bộ, An gặp chị Trần Ngọc Diệp (quỹ Phát Triển) và chị Nguyễn Thanh Mai là bí thư của Ô. Nguyễn Tiến Hưng. Chị Ngọc Diệp ở Cali, hôm tháng 12/2010 có đến họp mặt tại nhà Thanh Hằng.
Đầu năm 1974, USAID viện trợ  cho VN 1 tỷ , BKH phải lập chương trình để cho vay số tiền này. Ông Phụ Tá TTKH Nguyễn Manh Hùng là người điều hợp để cứu xét các projets. Anh Cao Trường Sơn (lại trở về KH sau một thời gian công tác ở Phủ Thủ Tướng) và anh Lê Quang Toản được ông xếp của An rất tín cẩn và trọng dụng.
Để làm việc… lại một groupe thư ký mới được tuyển dụng(Tiểu Nương, Tuyết Trang, Long, Loan, Khoa, Hường, Ánh đã gia nhập gia đình KH) cho đến ngày mất nước.

Em chỉ làm ở Lê Thánh Tôn có vài tháng, nhưng đó là những ngày đầu mới đi làm , bao nhiêu là kỷ niệm  và lúc đó Kế Hoạch chỉ có QUAN mà không có LÍNH , mấy nàng LÍNH MỚI TÒ TE = ký điệu vào được cưng lắm , nghĩ lại tụi em cũng có phước lớn lắm
Em An

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thái An

Hình như em vào làm được vài tháng (khoảng 1 er trimestre 1973) thì các anh Lê Quý Đính, Ngô Tùng, Văng Kim Tẻo, Tô Ngọc Lỷ… đi tu nghiệp, đến bây giờ chỉ có anh Lê Quý Đính là tìm về với Kế Hoạch, các anh kia không thấy tăm hơi.

Tháng 6/1973 thì tất cả chuyên viên, nhân lực của TNKH được điều động sang lầu 9 Việt Nam Thương Tín để cùng với Quỹ Phát Triển(của ông Nguyễn Văn Hảo) và IMF làm Kế Hoạch Tái thiết, Phục Hồi và Phát Triển QG, vì Hiệp Định Paris đã được ký kết.


Anh Ngọc lúc đó đã sang làm việc bên Tổng Cục Du Lịch rồi. Ông Lê Văn Cho  về thay thế anh Ngọc ở chức vụ Giám Đốc Nha Nghiên Cứu.


1972-6/1973 : Bộ Kế Hoạch(TT lúc đó là ông Lê Tuấn Anh sắp mất chức) bị đổi tên là Phủ Tổng Ủy Kế Hoạch (PTUKH do ông Phạm Kim Ngọc làm TT). Ông xếp TGD KH của An là Ông Cao Thu Hiền tuy chưa mất chức, nhưng không được qua làm việc bên Văn Phòng Tái Thiết Phục Hồi và Phát Triển QG ở lầu 9, vì đã có ông Văn PHòng Trưởng (Lê văn Phúc) và Văn Phòng Phó(Nguyễn Kim Cương). 2 ông này ở Pháp về nước năm 1973. An sang lầu 9 VNTT làm bí thư của Ô Phúc và Ô Cương.
Lúc đó ông Cao Thu Hiền ngồi ở Tổng Nha, Lê Thánh Tôn, một mình buồn hiu, tội lắm vì tất cả chuyên viên,nhân viên đánh máy và ngay cả cô Bí Thư cũng bị điều động đi mất. Chỉ còn lại các bác lớn tuổi của phòng Hành Chánh Nhân Viên, phòng Huấn Luyện và phòng Kế Toán là ở lại Lê Thánh Tôn.

Khoảng tháng 9/1973 (An nhớ không rõ lắm) BKH lại thay chủ, Ông Nguyễn Tiến Hưng về làm TT, ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Phụ Tá TT) .

Ông Văn phòng Trưởng Lê Văn Phúc theo Đại Tá Ánh (Phụ Tá TT mất chức) sang Phủ Thủ Tướng, mang theo anh Cao Trường Sơn một thời gian.

Văn phòng TTPHPTQG(chuyên viên TNKH và chuyên viên Quỹ Phát Triển) được sắp xếp thành 4 khối :
1/ Nghiên Cứu (Trưởng KHối là Ô.Cung thúc Tiến), Thanh Hằng và Ngọc Châu là bí thư của Ô. Cung Thúc Tiến)
2/ Viện Trợ (Trưởng Khối là Ô.Lê Mạnh Hùng(chồng của bà Lê Phan (ký giả của BBC, Bà Lê Phan là con của BS Phan Quang Đán): lúc này Kim Chi là bí thư của Ô. LM Hùng
3/ Ngân Sách(Trưởng Khối là Ô. Nguyễn Kim Cương), bí thư là Loan (con cô Liên).
4/ Khối Đặc Nhiệm (Trưởng Khối là Ô Tuyến) : Khối Đặc Nhiệm ở trên Bộ(chị Hiếu là Bí Thư của Ô Tuyến)

Lúc này (tháng 9/1973), An được chuyển lên BKH để làm Bí Thư cho Ô Phụ Tá TTKH Nguyễn Mạnh Hùng, Trinh cũng lên BKH làm Bí Thư cho Ô Tổng Thư Ký Nguyễn Đình Minh.
Ở trên Bộ, An gặp chị Trần Ngọc Diệp (quỹ Phát Triển) và chị Nguyễn Thanh Mai là bí thư của Ô. Nguyễn Tiến Hưng. Chị Ngọc Diệp ở Cali, hôm tháng 12/2010 có đến họp mặt tại nhà Thanh Hằng.


Đầu năm 1974, USAID viện trợ  cho VN 1 tỷ , BKH phải lập chương trình để cho vay số tiền này. Ông Phụ Tá TTKH Nguyễn Manh Hùng là người điều hợp để cứu xét các projets. Anh Cao Trường Sơn (lại trở về KH sau một thời gian công tác ở Phủ Thủ Tướng)
và anh Lê Quang Toản được ông xếp của An rất tín cẩn và trọng dụng.
Để làm việc… lại một groupe thư ký mới được tuyển dụng(Tiểu Nương, Tuyết Trang, Long, Loan, Khoa, Hường, Ánh đã gia nhập gia đình KH) cho đến ngày mất nước.

Chị Lan Chi ơi, thơ dài rồi, ngày mai em sẽ gởi chị các chi tiết về sự hình thành groupe email KH nhé, em còn giữ được một số email trao đổi từ hồi tháng 2/2005.


Em chỉ làm ở Lê Thánh Tôn có vài tháng, nhưng đó là những ngày đầu mới đi làm , bao nhiêu là kỷ niệm chị ạ. và lúc đó Kế Hoạch chỉ có QUAN mà không có LÍNH , mấy nàng LÍNH MỚI TÒ TE = ký điệu vào được cưng lắm , nghĩ lại tụi em cũng có phước lớn lắm

Em nhớ số phone của Văn Phòng lầu 9 VNTT là 94098 và 94099(chứ không phải là 91098…)

 

This entry was posted in Quán cà phê TNKH. Bookmark the permalink.