Tạo Blog với WordPress- Bài 5-Category

Bài 5-Category

Dasboard/chọn Post/chọn tiếp Categories. Phải suy nghĩ trước xem nhà mình nên có bao nhiêu phòng chính, phòng con. Chọn theme xong thì cũng không nên thay dổi nữa.

Vd blog tongnhakehoach, tôi muốn có những categories sau đây : Hình Ảnh, Nhân Sự, Thơ TNKH, Văn TNKH, thì tôi đặt tên ở cột Name (trái), Parent ( none vì nó là category chính của menu) rồi chọn Add new category. WordPress co sẵn category Ununcategorized. Hãy click vào đó, đổi là Linh Tinh.

Ví dụ trong mục Nhân Sự, tôi muốn có 2 subcategory là Nhân Sự Hải Ngoại và Nhân Sự Trong Nước thì add new category tên Nhân Sự Hải Ngoại và Nhân Sự Trong Nước nhưng mục Parent, click vào đó chọn là Nhân Sự. Chọn add new category để đưa qua trái

Cuối cùng category là thế này

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog. Bookmark the permalink.