Tạo Blog với WordPress- Bài 11-Quick Edit

Bài 11-Quick Edit

Dasboard/Post/ Chọn Quict Edit. Từ đó edit được vài thứ cho nhanh, vd chọn tag, category, hay move vào trash.

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog and tagged . Bookmark the permalink.