Theo Dòng Thời Gian

Theo Dòng Thời Gian là những hình ảnh của Hoàng Lan Chi từ 1953 khi chụp ngoài Bắc đến nay. 

Click vào đây để xem :

http://hoanglanchi.com/?p=84

Theo Dòng Thời Gian là những hình ảnh của Hoàng Lan Chi từ 1953 khi chụp ngoài Bắc đến nay.

1953 ngoài Bắc 4 t

This entry was posted in Hình Ảnh từ 1954 đến nay. Bookmark the permalink.