Tạo Blog với WordPress- Bài 8-Tạo Menu Custom

Bài 8-Tạo các menu khác

Ngoài Main menu là cái chính mà ta chọn location cho nó là primary, để hiện ở header của trang chính, ta có thể tạo nhiều menu theo yêu cầu.

vd muốn tạo một menu có tên Mời Xem ( mời netters xem Những bài đặc biệt):

Dasboard/menu/chọn create menu, đặt tên cho new menu. Save.

Muốn cho một số bài ở net vào menu này thì:

Bên trái điền địa chỉ URL, bên dưới điền tên. Chọn Add to menu.

Vd trong menu Mời Xem, tôi chọn đại 3 bài trên net ở blog Hoàng Lan Chi và tôi cho vào Menu Mời Xem ở đây như sau:

Đây là hình chụp Dasboard, Appearance, Menus. Sẽ thấy một lô menu do tôi tạo ra như Chủ đề ngày ấy, Mời xem..

Huong Dan Custom Menu

This entry was posted in Hướng Dẫn Làm Blog and tagged , . Bookmark the permalink.