Nhặt sạn- nên để túc từ ngay cạnh chủ từ chính-june 12, 2017

NHẶT SẠN

Xyz viết: „Để kết thúc loạt bài này, tôi xin cầu chúc quê hương tôi bỏ lại mọi điều tốt lành“

Hiểu: ai bỏ lại mọi điều tốt lành? Tôi hay quê hương tôi? Mới đọc sơ sẽ thấy lủng củng.

Nên viết:

1) Để kết thúc loạt bài này, tôi xin cầu chúc quê hương tôi bỏ lại, mọi điều tốt lành ( Thêm dấu Phẩy sau chữ Bỏ Lại)

2) Để kết thúc loạt bài này, tôi xin cầu chúc quê hương MÀ tôi bỏ lại , mọi điều tốt lành ( Thêm chữ Mà và Dấu Phẩy)

3) HoẶc: Để kết thúc loạt bài này, tôi xin cầu chúc mọi điều tốt lành cho quê hương MÀ tôi đã bỏ lại ( đặt túc từ ngay sau chủ từ)

Hoàng Ngọc An

This entry was posted in Tạp Ghi. Bookmark the permalink.