Category Archives: Câu Chuyện Âm Nhạc

Giới thiệu CD Sài Gòn Vĩnh Biệt –Nam Lộc P 2

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Giới thiệu CD Sài Gòn Vĩnh Biệt –Nam Lộc P 2

Nhạc Phim “Chân Trời Tím” và “Loan Mắt Nhung”

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Nhạc Phim “Chân Trời Tím” và “Loan Mắt Nhung”

Lệ Đá, chặng đường từ nhạc đến lời

            Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Lệ Đá, chặng đường từ nhạc đến lời

Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông – Phần 1

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Hà Thanh với Nguyễn Văn Đông – Phần 1

Lê Xuân Truờng, người từ California- Kỳ 2

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Lê Xuân Truờng, người từ California- Kỳ 2

Lê Xuân Truờng, người từ California Kỳ 1

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Lê Xuân Truờng, người từ California Kỳ 1

Hành trình “Viễn Khúc Việt Nam”: từ sáng tác đến đạo nhạc, châu về hiệp phố

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Hành trình “Viễn Khúc Việt Nam”: từ sáng tác đến đạo nhạc, châu về hiệp phố

Phạm thiên Thư với Ngày Xưa Hoàng Thị

Câu Chuyện Âm Nhạc là một chương trình trực thuộc đài TNT, Texas nhằm giới thiệu những vấn đề liên quan đến âm nhạc như tác giả với tác phẩm, thính giả với một dòng nhạc ưa thích và giới … Continue reading

Posted in Câu Chuyện Âm Nhạc | Comments Off on Phạm thiên Thư với Ngày Xưa Hoàng Thị